...

Algemene verkoopvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door de vennootschap ACCESSREC EUROPE met een kapitaal van 154.790 euro, gevestigd te ANTHELUPT, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van NANCY onder nummer 809.944.853 hierna te noemen “ACCESSREC EUROPE” en die de website www.accessrec-shop.com beheert, en anderzijds door iedere persoon of entiteit die via de website www.accessrec.eu tot aankoop wenst over te gaan, hierna te noemen “de koper”.

De onderhavige verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele betrekkingen tussen ACCESSREC EUROPE en de koper vast te leggen en de voorwaarden te bepalen die van toepassing zijn op elke aankoop die wordt gedaan via de website www.accessrec.eu. De aankoop van een product via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopsvoorwaarden, waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen vóór de bestelling. Vóór elke transactie, verklaart de koper enerzijds dat de aankoop van producten op de site www.accessrec-shop.com niet rechtstreeks verband houdt met zijn beroepsactiviteit en beperkt is tot een strikt persoonlijk gebruik en anderzijds over de volledige rechtsbevoegdheid te beschikken, waardoor hij zich kan verbinden onder de huidige algemene verkoopsvoorwaarden.

ACCESSREC EUROPE behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen om te voldoen aan nieuwe regelgeving of om het gebruik van haar site te verbeteren. Bijgevolg zullen de toepasselijke voorwaarden deze zijn die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

De aangeboden producten zijn die welke vermeld staan op de website www.accessrec.eu van het bedrijf ACCESSREC EUROPE, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. ACCESSREC EUROPE behoudt zich het recht voor om het productassortiment te allen tijde te wijzigen. Elk product wordt op de website voorgesteld in de vorm van een beschrijving van zijn belangrijkste technische kenmerken (afmetingen, hoeveelheid, kwaliteit, enz.) De foto’s zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden de Verkoper niet. De verkoop van de op de website www.accessrec.eu gepresenteerde producten is bestemd voor alle kopers die woonachtig zijn in landen die de toegang tot hun grondgebied van deze producten volledig toestaan.

De prijzen op de productbladen van de internetcatalogus zijn prijzen in euro’s (€) inclusief alle belastingen (TTC), rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging van het BTW-tarief kan in de prijs van de producten worden doorberekend. ACCESSREC EUROPE behoudt zich het recht voor haar prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus staat vermeld, de enige prijs is die voor de koper van toepassing is. De aangegeven prijzen omvatten niet de leveringskosten, die worden gefactureerd bovenop de prijs van de gekochte producten volgens het totaalbedrag van de bestelling. In Europees Frankrijk zijn de verzendkosten gratis voor alle bestellingen van 250 euro of meer, inclusief BTW; voor alle bestellingen van minder dan 250 euro, inclusief BTW, wordt een forfaitaire bijdrage in de verzendkosten van 20 euro, inclusief BTW, aan de koper gefactureerd.

– Betaling met kredietkaart: de koper selecteert de producten die hij wenst te bestellen in het “winkelmandje”, wijzigt indien nodig (hoeveelheden, referenties…), controleert het leveringsadres of voert een nieuw adres in. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en aan de koper meegedeeld, evenals de naam van de vervoerder. Vervolgens kiest de koper de betalingswijze van zijn keuze: “Betaling met kredietkaart”. De laatste stap ten slotte biedt de klant de mogelijkheid alle informatie te controleren, de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te lezen en te aanvaarden door het overeenkomstige vakje aan te vinken, en nodigt de klant vervolgens uit de bestelling te valideren door op de knop “Bevestig mijn bestelling” te klikken. Deze laatste klik vormt de definitieve sluiting van het contract. Bij de validatie ontvangt de koper een bestelbon die de registratie van zijn bestelling bevestigt. Zodra het geld is ontvangen, wordt de bestelling verwerkt en wordt de koper per e-mail op de hoogte gebracht. ACCESSREC EUROPE verzendt de producten op zijn vroegst 2 werkdagen na ontvangst van de overschrijving die overeenkomt met de bestelling, onder voorbehoud van de bepalingen.
De bevestiging van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning er ten volle kennis van te hebben genomen en het afstand doen van het recht zich op zijn eigen aankoopvoorwaarden te beroepen. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zullen worden beschouwd als bewijs van de transactie. Als de koper een e-mailadres heeft en als hij dit op het bestelformulier heeft vermeld, stuurt ACCESSREC EUROPE hem een e-mail ter bevestiging van de registratie van de bestelling.
Indien de koper contact wenst op te nemen met het bedrijf ACCESSREC EUROPE, kan hij dit doen per post op het volgende adres: ACCESSREC EUROPE, 45 rue de la Chapelle, F-54110 ANTHELUPT; of per e-mail op het volgende adres: contact@accessrec.eu of per telefoon op 00 33 (0)3 83 71 60 66

ACCESSREC EUROPE behoudt zich het volledige eigendom van de verkochte producten voor tot de volledige betaling is ontvangen, inclusief alle belastingen en heffingen.

Overeenkomstig artikel L121-20 van het Wetboek van Consumentenrecht beschikt de koper over een termijn van veertien werkdagen vanaf de levering van zijn bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en aldus het product aan de verkoper terug te zenden voor omruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van de terugzendingskosten.

De leveringen worden verricht op het adres dat op de bestelbon is aangegeven en dat zich uitsluitend binnen het overeengekomen geografische gebied kan bevinden. Leveringen worden gedaan door de vervoerder, bezorgdienst met tracking. De leveringstermijnen worden slechts bij wijze van aanwijzing opgegeven; indien zij meer dan dertig dagen vanaf de bestelling bedragen, kan de koopovereenkomst worden ontbonden en de koper worden terugbetaald. ACCESSREC EUROPE kan de koper per e-mail een volgnummer geven. De koper wordt afgeleverd op het adres dat is opgegeven door de door ACCESSREC EUROPE gekozen vervoerder. De risico’s die verbonden zijn aan het transport zijn voor rekening van de klant vanaf het moment dat de artikelen het terrein van ACCESSREC EUROPE verlaten. De koper is verplicht de staat van de verpakking en de inhoud van de goederen bij de levering in aanwezigheid van de bezorger te controleren. In geval van schade tijdens het vervoer moet elk protest bij de vervoerder worden ingediend binnen drie dagen na de levering. (maak gedetailleerde reserveringen op de afleveringsbon van de vervoerder)

Alle door ACCESSREC EUROPE geleverde producten genieten de wettelijke garantie voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In geval van non-conformiteit van een verkocht product kan het worden teruggebracht naar ACCESSREC EUROPE die het zal terugnemen, omruilen of terugbetalen. Alle claims, verzoeken om omwisseling of terugbetaling moeten per post naar het volgende adres worden gezonden ACCESSREC EUROPE, 45 rue de la Chapelle, F-54110 ANTHELUPT, binnen dertig dagen na levering of elektronisch op contact(at)accessrec.eu.

De firma ACCESSREC EUROPE is in het kader van de verkoop op afstand enkel gebonden door een middelenverbintenis. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van Internet, zoals verlies van gegevens, binnendringing, virus, onderbreking van de dienstverlening of andere onvrijwillige problemen.

Alle elementen van de site www.accessrec.eu zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van ACCESSREC EUROPE. Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren of gebruiken, op welke wijze dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, hetzij in de vorm van een foto, logo, afbeelding of tekst.

ACCESSREC EUROPE verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de door de koper verstrekte gegevens, die hij/zij voor het gebruik van bepaalde diensten kan doorgeven, te waarborgen. Alle informatie betreffende hem/haar is onderworpen aan de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978. In dit verband heeft de internetgebruiker recht op toegang tot, wijziging en verwijdering van de informatie die op hem betrekking heeft. Hij kan te allen tijde een verzoek indienen per post op het volgende adres ACCESSREC EUROPE, 45 rue de la Chapelle, F-54110 ANTHELUPT.

Deze voorwaarden voor verkoop op afstand zijn onderworpen aan het Franse recht. Voor alle geschillen of gedingen is de bevoegde rechter die van Nancy.

Om een PRODUCT te kunnen kopen, moet de KLANT ten minste 18 jaar oud zijn en handelingsbekwaam of, indien minderjarig, in staat zijn de instemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers te rechtvaardigen.

De KLANT zal worden gevraagd om informatie te verstrekken zoals naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en leveringsadres, zodat hij kan worden geïdentificeerd door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de INTERNET SITE. Het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld opdat de bestelling van de KLANT door de VERKOPER kan worden verwerkt.

De KLANT kan de status van zijn bestelling op de INTERNET SITE controleren. Het traceren van LEVERINGEN kan, in voorkomend geval, geschieden met behulp van de online tracking tools van bepaalde vervoerders. De KLANT kan ook te allen tijde per e-mail contact opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER op het adres contact@accessrec.eu om informatie te verkrijgen over de status van zijn bestelling.

De informatie die de KLANT aan de VERKOPER verstrekt bij het plaatsen van een bestelling moet volledig, nauwkeurig en up-to-date zijn.

De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de KLANT te vragen om, met alle geschikte middelen, zijn identiteit, zijn geschiktheid en de verstrekte informatie te bevestigen.

De VERKOPER biedt de KLANT een “Klantendienst” op het volgende nummer: 03 83 71 60 66 (zonder toeslag).

Elke schriftelijke vordering van de KLANT moet worden gericht aan het volgende adres ACCESSREC EUROPE 45 rue de la Chapelle, 54110 ANTHELUPT

Elke wijziging in de geldende wetgeving of reglementering, of elke beslissing van een bevoegde rechtbank waarbij een of meer clausules van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zal de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden niet aantasten. Een dergelijke wijziging of beslissing geeft de KLANT niet het recht om deze Algemene Voorwaarden naast zich neer te leggen.

Alle voorwaarden die hier niet uitdrukkelijk worden behandeld, worden beheerst volgens de gebruiken in de detailhandel voor ondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel in Frankrijk is gevestigd.

Alle visuele en audio-elementen van www.accessrec.eu, met inbegrip van de onderliggende gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerk en/of octrooirecht.

Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de VERKOPER. Elke persoon die een website publiceert en een rechtstreekse hypertext link naar www.accessrec.eu wenst te creëren, moet vooraf de schriftelijke toestemming van de VERKOPER vragen.

Deze toestemming van de VERKOPER wordt in geen geval definitief verleend. Deze link moet op verzoek van de VERKOPER worden verwijderd. Hyperlinks naar de INTERNET SITE met technieken zoals framing of in-line linking zijn strikt verboden.