...
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
product
product_variation

Privacybeleid

Overeenkomstig de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, delen wij u mee dat uw gegevens zullen worden opgenomen in het verwerkingssysteem dat eigendom is van ACCESSREC EUROPE, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te 45 RUE DE LA CHAPELLE 54110 ANTHELUPT.

In de zin van artikel 4, lid 7, van de GDPR, Mr. Yannick RAGON is de beheerder van de persoonsgegevens die op de website https://www.accessrec.eu/ worden verzameld. M. Yannick RAGON bepaalt de doelstellingen en van de verrichte verwerking(en).

ACCESSREC EUROPE gegevensverzameling voor verschillende behoeften die hieronder worden toegelicht: analyse van het surfgedrag op de website, verkoopactiviteiten, service na verkoop en commerciële prospectie. Sommige gegevens worden verzameldeautomatisch. U wordt van tevoren zorgvuldig geïnformeerd. Andere inningen zijn vereist bij wet en/of regelgeving (bv. voor facturatiedoeleinden), andere zijn van strategisch en commercieel belang en vereisen uw voorafgaande toestemming.

ACCESSREC EUROPE zorgt in elk zaak de voorschriften na te leven, die variëren van eenvoudige informatie tot het vooraf vragen van uw toestemming.

 1. Automatisch verzamelde gegevens

  Overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen verzamelen wij automatisch bepaalde informatie wanneer u op onze site surft. Deze gegevens zijn als volgt:
 • het gebruikte apparaat en de gebruikte browser
 • IP-adres
 • de datum en tijd van uw navigatie
 • uw browsegeschiedenis


Om ervoor te zorgen dat deze gegevensverzameling volgens de voorschriften is toegestaan, verstrekken wij u de
opt-out-mechanisme door uw contactvoorkeuren aan te passen in de rubriek “mijn account” op onze website of door contact op te nemen met de klantendienst. Deze mogelijkheid kan worden gebruikt op alle browsers, en alle soorten terminals (inclusief smartphones en tabletten). Neem contact met ons op via deze link als u moeilijkheden ondervindt bij het gebruik van dit mechanisme.

In overeenstemming met de voorschriften delen wij u tevens mede dat :

 • De verzamelde gegevens worden niet gekruist met andere verwerkingen (bv. klantenbestanden of statistieken over bezoeken aan andere sites).
 • De op deze wijze verzamelde gegevens zullen alleen resulteren in de productie van anonieme statistieken
 • Wij volgen uw surfgedrag op andere websites niet.
 • Het verzamelde IP-adres maakt geen nauwkeurigere geolocatie mogelijk dan de schaal van een stad:
  • Deze gegevens worden niet langer bewaard dan 13 maanden na uw eerste bezoek.
  • ruwe verkeersgegevens met een bijbehorend identificatienummer mogen ook niet langer dan 13 maanden worden bewaard.

Voor het verzamelen van gegevens die verder gaan dan die welke bedoeld zijn om deze statistieken te verstrekken, is uw voorafgaande toestemming vereist, tenzij deze op een andere rechtsgrondslag gebaseerd is.

2. Gegevens die worden verzameld bij het aanmaken van uw klantenrekening en bij het bestellen

Om uw account aan te maken en toegang te krijgen tot het bestelproces, dient u ons uw bedrijfsinformatie te verstrekken, alsmede contactinformatie, die als persoonlijk wordt beschouwd: uw naam, contactinformatie (e-mail- en postadres en telefoonnummer), en bankinformatie. De rechtsgrondslag voor deze verzameling en verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de
VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming of “GDPR”)) .

3. Gegevens die worden verzameld wanneer u contact opneemt met de klantenservice

U kunt ons persoonsgegevens verstrekken wanneer u contact opneemt met de klantenservice, zodat wij uw verzoeken kunnen verwerken. Ook hier is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR. De rechtsgrondslag voor deze verzameling en verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming of “GDPR”)) .

In overeenstemming met de geldende voorschriften, ACCESSREC EUROPE u meedeelt dat de gegevens zullen worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de verwerking ervan, in overeenstemming met de ter plaatse geldende regelgeving. Overeenkomstig de Franse wetgeving zijn wij bijvoorbeeld verplicht om betalings- en factureringsgegevens gedurende een periode van 10 jaar te bewaren.

ACCESSREC EUROPE deelt zij mee dat zij de gegevens zal verwerken op een rechtmatige, billijke, transparante, adequate, relevante, beperkte, nauwkeurige en bijgewerkte wijze. Dit is de reden waarom ACCESSREC EUROPE verbindt zich ertoe alle redelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie, indien deze onjuist is, onverwijld wordt gewist of gecorrigeerd. Een agent van ACCESSREC EUROPE kan het nodig zijn telefonisch contact met u op te nemen om na te gaan of de verstrekte informatie juist is.

ACCESSREC EUROPE zal uw gegevens verwerken om te voldoen aan haar zijn contractuele verplichtingen voor het afdrukken van uw bestelling en het beheer van uw klantenrekening. Zonder deze gegevens kunnen wij de bestelde diensten mogelijk niet factureren.

ACCESSREC EUROPE zal uw informatie ook verwerken om u promotionele aanbiedingen te sturen en productinformatie indien u daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming om marketing- en productinformatie te ontvangen te allen tijde intrekken door uw contactvoorkeuren bij te werken in het gedeelte “mijn account” van onze website of door contact op te nemen met de klantenservice.

Overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 22 GDPR, met betrekking tot de gegevens die wij over u bewaren, hebt u de volgende rechten:

– recht op toegang (artikel 15 van de GDPR)
– recht op correctie (artikel 16 van de GDPR)
– recht op wissing (artikel 17 van de GDPR)
– het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 van de GDPR)
– recht op kennisgeving van gegevens: rectificatie, uitwissing, beperking (artikel 19 van de GDPR)
– recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 van de GDPR)
– recht op bezwaar (artikel 21 van de GDPR)
– recht om niet in een profiel te worden opgenomen (artikel 22 van de GDPR)

U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek te richten aan het volgende postadres: ACCESSREC EUROPE, 45 RUE DE LA CHAPELLE 54110 ANTHELUPT of naar het volgende e-mail adres: sales(at)accessrec.eu. Elk verzoek om uitoefening van een recht moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, zodat wij ons ervan kunnen vergewissen dat het verzoek is ingediend door van rechtmatige houder van de betrokken gegevens. U kunt ook contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit (CNIL) om elke klacht in te dienen die u passend acht.

ACCESSREC EUROPE informeert dat het kan overgaan tot a accessrec europe deelt mee dat het gegevens kan doorgeven wanneer dat nodig is (bv. aan onderaannemers zoals grafische ontwerpers en/of werkplaatsen of vervoerders zoals DHL, TNT, UPS, en La poste).

Deze doorgifte van gegevens geschiedt met inachtneming van de waarborgen, maatregelen en rechten waarin de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens voorziet, en in overeenstemming met dit privacybeleid.

De termijn gedurende welke wij uw gegevens bewaren, varieert naar gelang van de stand van de wetgeving en wanneer de beperkingen minder groot zijn, volgens de aanbevelingen van de CNIL en onze behoeften. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht facturen 10 jaar te bewaren. De factureringsgegevens worden bijgevolg 10 jaar bewaard.

8.1. Cookie-informatie :

Voor statistische en displaydoeleinden maakt deze site gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen om technische gegevens over uw surfgedrag vast te leggen. Sommige delen van deze site kunnen niet worden bediend zonder cookies te aanvaarden.

8.2. Doel van de gebruikte cookies :

Wij gebruiken cookies van de volgende diensten: Google Analytics. De gegevens en statistieken die wij via deze cookies verzamelen, worden uitsluitend gebruikt om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

 • Google Analytics: wordt anoniem gebruikt om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en u een intuïtieve navigatie te bieden.

Deze gegevens worden niet aan derden meegedeeld.

8.3. Uw keuzes met betrekking tot cookies :

U kunt er op elk moment voor kiezen uw wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen, op de hieronder beschreven wijze.

U kunt uw browsersoftware zo instellen dat cookies in uw terminal worden opgeslagen of juist worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij naar gelang de afzender ervan. U kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat u van tijd tot tijd de mogelijkheid krijgt om cookies te aanvaarden of te weigeren, voordat een cookie waarschijnlijk in uw terminal wordt opgeslagen. Voor meer informatie, zie “Hoe u uw keuzes kunt uitoefenen, afhankelijk van de browser die u gebruikt”.

8.4. Aanvaarding van cookies :

Het opslaan van een cookie in een terminal is onderworpen aan de wil van de gebruiker, uitgedrukt en op elk moment kosteloos gewijzigd via de keuzes die door de navigatiesoftware van de gebruiker worden geboden. Indien u het opslaan van cookies in uw browser heeft geaccepteerd, kunnen de cookies die geïntegreerd zijn in de pagina’s en inhoud die u heeft geraadpleegd tijdelijk worden opgeslagen in een daarvoor bestemde ruimte op uw terminal. Zij zijn alleen leesbaar voor de afzender.

8.5. Weigering van cookies :

Indien u weigert cookies op uw terminal te aanvaarden, of indien u de op uw terminal opgeslagen cookies verwijdert, kan het zijn dat u van een aantal functies niet langer gebruik kunt maken. Dit zou ook het geval zijn indien wij – of onze dienstverleners – om redenen van technische compatibiliteit niet in staat zouden zijn het type browser dat door uw terminal wordt gebruikt, de taal en de weergave-instellingen daarvan of het land van waaruit uw terminal met het Internet verbonden lijkt te zijn, te herkennen. In voorkomend geval wijzen wij elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verminderde werking van onze diensten ten gevolge van de onmogelijkheid om de cookies te registreren of te raadplegen die noodzakelijk zijn voor hun werking en die u zou hebben geweigerd of verwijderd.

Hoe maakt u uw keuzes, afhankelijk van de browser die u gebruikt?

Voor het beheer van cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, dat u zal vertellen hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

Klik op de naam van uw browser om het bijbehorende helpmenu te openen:

U kunt uw browser ook zo instellen dat hij een code verstuurt die websites laat weten dat u niet gevolgd wilt worden. (“Do No Track” optie).

Klik op de naam van uw browser om het bijbehorende helpmenu te openen:

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 18 juli 2022. Van tijd tot tijd, ACCESSREC EUROPE kan wijzigingen aanbrengen in zijn privacybeleid en dit bijwerken op zijn website. U zult op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen in dit beleid door middel van gemakkelijk herkenbare inserts op onze website en/of per e-mail.